AnnaSara Hammar är fil. dr i historia och har forskat om social ordning och karriärvägar i 1600- och 1700-talens svenska flotta. Hon är verksam i Sjöhistoriska samfundet och är tidigare redaktör för tidskriften Forum Navale....

Ann Öhman Sandberg är lektor i pedagogik vid Örebro universitet. ...

Inger Eriksson är samverkanslektor vid Örebro universitet och professor vid Stockholms universitet....

Stefan Öberg är doktor i ekonomisk historia. Han är verksam vid Göteborgs universitet och forskar om levnadsvillkor och hälsa....

Malin Nilsson är doktor i ekono­misk historia och verksam vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om arbete och genus i industrisam­hället....

Christer Lundh är seniorprofessor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad mot historisk demografi och socialhistoria....

Tobias Karlsson är docent i ekonomisk historia och verksam vid Lunds universitet. Han forskar om historiska arbetsförhållanden och arbetsmarknadsrelationer....

Johan Samuelsson är docent och lektor i historia vid Karlstads universitet. Samuelsson har tidigare studerat olika aspekter av historiekultur och skola utifrån lokala och nationella perspektiv. På senare år har intresset riktats mer mot utbildningshistoria och då i synnerhet lärares undervisningsvardag....

Eva Silvén är fil. dr i etnologi och verksam inom de museologiska och etnologiska forskningsfälten, tidigare vid Nordiska museet....

Annelie Drakman disputerade 2018 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet....

Loading new posts...
No more posts