Under 1700-talet stärktes det svenska sjöförsvaret med en flotta specialiserad för strid i skärgård. Här presenteras dess officerare med bakgrund, familjeförhållanden, karriärer, kommenderingar och sysslor utanför tjänsten ...

Under flera hundra år var arbete vid gods och gårdar det vanligaste sättet att försörja sig, och legofolket – de som senare skulle benämnas tjänstefolk, drängar och pigor – levde under svåra förhållanden....

Kultur och kreativitet är både vanliga och välkomna inslag i samhället, och viktiga! Men hur ser drivkrafterna och processerna ut bland offentliga aktörer som vill stimulera utvecklingen av de här näringarna?...

Sättet att se på människors lidande och humanitära insatser förändrades under första världskriget – ett krig som drabbade fler människor än någonsin tidigare. Detta ledde fram till en humanitarism ...

Vad är facklig internationalism? Historikern Johan Svanberg undersöker frågan genom att studera fackligt internationellt samarbete i metall- och verkstadsindustrin under kalla kriget ...

1800-talets svenska städer besöktes ofta av ambulerande underhållare som med menagerier, vaxkabinett och akrobatik erbjöd publiken en stund av magi som ett välkommet avbrott i vardagen. Äntligen får vi veta vilka dessa män och kvinnor var ...

I 1600-talets Sverige ansågs kungen besitta ett ovanligt skarpt förnuft och förstå sig på saker bättre än andra. Med sina medfödda gåvor och en utbildning och fostran skulle kungen bli den hjälte som samhället behövde....

Fältmätningskåren inrättades under tidigt 1800-tal för att ta fram kartor för militära behov. Men de kom också att ta fram civila kartor som skulle spela stor roll bland annat vid anläggandet av nya vägar och kanaler ...

Den svenska #metoo-rörelsen samlade under 2017–2019 mer än 100 000 deltagare. I Maktordningar och motstånd belyser en grupp forskare rörelsen ur olika perspektiv och ger en överblick över utvecklingen....

Loading new posts...
No more posts