I samarbete med Kriterium lanserar vi den vetenskapligt kvalitetssäkrade bokserien Checkpoint!

Checkpoint är Nordic Academic Press serie för sakkunniggranskade böcker. I samarbete med Kriterium – en nationell plattform för peer review enligt fastlagda riktlinjer – genomför vi en granskning utöver den traditionella kollegiala granskning som annars är standard för svenska manus. Det är en viktig komplettering av de tjänster och det kvalitetshöjande arbete förlaget erbjuder sina författare.

Redaktionen på NAP eller författarna själva föreslår lämpliga manus för peer review redan på diskussionsstadiet innan det praktiska och formella arbetet med bokprojektet påbörjats.

Kriterium är en portal för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker i linje med etablerade Open Access-principer. Kriterium är ett nytt sätt att kvalitetsmärka den vetenskapliga svenska boken. Det är en certifiering som ska säkerställa och visa att en vetenskaplig bok genomgått en kontrollerad peer review-process enligt ett antal förutbestämda riktlinjer. Märkningen innebär att boken utöver att finnas som tryckt bok också ska finnas fritt digitalt tillgänglig, Open Access. Kriterium är en egen skriftserie med ISSN 2002-2131.

Kriterium är ett pilotprojekt och samarbete mellan några av Sveriges lärosäten: Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet. Medverkande i projektet är också representanter från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Kungliga biblioteket samt Nordic Academic Press och Makadam förlag. Genom lärosätena medverkar också universitetens Acta- och skriftserier.

Portalen är dock öppen för vetenskapliga böcker från alla lärosäten. Framför allt riktar sig Kriterium till forskare och forskning med svensk anknytning och värnar särskilt om traditionen med vetenskapliga böcker på svenska. Efter pilotprojektets tre år (t.o.m. 2017–12-31) är målet att utvidga samarbetet till fler lärosäten och att etablera ett konsortium för en långsiktig verksamhet.

Om Checkpoint – läs mer om hur det går till hos förlaget här!

Läs mer om projektet Kriterium här!

 

Kriterium-logo_green