Crisis and Migration

229.00 kr

Implications of the Eurozone crisis for perceptions, politics, and policies of migration

 

Bo Petersson & Pieter Bevelander (red.)

De senaste årens långvariga eurozonkris inom EU har ofta gett upphov till förstasidesnyheter. Däremot har dess mera långsiktiga implikationer mera sällan diskuterats i media. I Crisis and Migration analyserar författarna såväl situationen idag som dess effekter på europeisk politik i allmänhet och migrationspolitik i synnerhet. I ett antal fallstudier från olika EU-länder belyser de hur den ekonomiska nedgången påverkat det dagliga livet och dagspolitiken på lokal, nationell och europeisk nivå.

Författarna diskuterar krisen från olika, ömsesidigt berikande, analysnivåer, från makro till mikro. De menar att krisen bör ses som ett symptom på en mera stadigvarande nedgång för EU i relation till andra regioner snarare än som ett akut och övergående fenomen. Det anser att de långsiktiga konsekvenserna av detta måste analyseras i samhällsdebatten och att det är nödvändigt att forskare engagerar sig i en kritisk diskussion.

Förutom väletablerade akademiska författare medverkar i Crisis and Migration en ny generation forskare vilka kan bli tongivande inom fältet inom några år. Boken utgör angelägen läsning för forskare och studenter inom migrationspolitik och Europastudier, liksom för politiker, praktiker och journalister.

————

The ongoing Eurozone crisis frequently makes front-page news, but aspects of its deeper implications are more rarely discussed in media. In Crisis and Migration the authors analyse the current situation and its effects on politics and migration. In case studies they show how the economic downturn affects daily life on a local, national, and European level.

The authors reflect on the crisis from mutually rewarding micro-to-macro perspectives. Their focus is geared away from the crisis as an acute phenomenon – instead they investigate it as a potential symptom of a chronic decline of the EU in relation to other regions. It is imperative to address the long-term consequences of the development and that scholars engage in that critical discussion.

Alongside its senior authors, Crisis and Migration features contributors of a new generation of scholars who are likely to be prominent in the field in years to come. The book is vital reading for researchers in migration and European studies, policymakers, and journalists.

Contributors

Timothy Hatton, University of Essex, UK

Katrina Hirvonen, Gothenburg University, Sweden

Hortense Jongen, Maastricht University, the Netherlands

Linus Kullving, Malmö University, Sweden

David Sausdal, Stockholm University, Sweden

Sarah Scuzzarello, University of Surrey, UK

Eleni Tampakoglou, Malmö University, Sweden

Författare

Bo Petersson är professor i statsvetenskap och IMER (internationell migration och etniska relationer) vid Malmö högskola där han forskar om bl a nationalism, nationell identitet, aktuell rysk politik, politisk myt och legitimitet. Han är även prodekan för forsknings- och forskarutbildningsfrågor vid Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö högskola.

 

 

Pieter Bevelander är professor i Internationell migration och etniska relationer vid Insitutionen för Globala politiska studier och föreståndare för Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare vid Malmö Universitet. Hans främsta forskningsintresse är internationell migration och olika aspekter av integration samt inföddas attityder till och syn på invandrare och minoriteter. Han har en omfattande publicering i internationella tidskrifter och sitter i styrelsen för både Journal of International Migration & Ethnic Studies (JEMS) och Comparative Migration Studies (CMS). Han medverkar i en rad olika nätverk och kommittéer, t.ex. är han styrelseledamot både i Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och i International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE).

Webbsida: http://forskning.mah.se/en/id/impibe

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Bo Petersson, Pieter Bevelander

ISBN

978-91-87351-30-3

Pris

229 kr

Sidantal

208 sid

Titel

Crisis and Migration: Implications of the Eurozone crisis for perceptions, politics, and policies of migration

Utgiven

2014