Den nya staten

239.00 kr

Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900
Erik Nydahl & Jonas Harvard (red.)

Vem har det yttersta ansvaret för att samhället fungerar? Ett vanligt svar är staten och länge har politiker och teoretiker diskuterat vilken roll statsmakten ska ha. Vad är allmänt och offentligt, vad är enskilt och privat?

Den moderna välfärdsstatens rötter kan spåras tillbaka till tiden runt sekelskiftet 1900. Statens uppgifter utökades och vidgades då till nya samhällssektorer. Men gränsen för statliga ingripanden blev föremål för tolkning och intensiv debatt, i och utanför riksdagen.

I denna antologi undersöker författarna hur synen på staten och dess mandat förändrades i industrialismens genombrottstid. Genom fallstudier behandlas bland annat statens roll i formandet av skogspolitiken, regleringen av dagspressen, vattendragens allmännytta, alkoholförsäljningen och rätten att bedriva gårdfarihandel.

Artikelnr: 9789188168641 Kategori:
Författare

Erik Nydahl är fil. dr i historia och verksam som forskare och lärare vid Mittuniversitetet. Hans forskning inriktas mot industrialiseringen och dess konsekvenser, med fokus på perioden mellan 1850 och 1950. Ett undersökningsområde rör hur den norrländska råvarumarknaden för skog och skogsfastigheter utvecklades genom industrialiseringen. I tidigare studier har han undersökt bland annat valdeltagande och politisk kultur på landskommunal nivå, kommunindelningar och stadsbildningsprocesser.

 

Jonas Harvard är docent i historia vid Mittuniversitetet där han bland annat undervisar på journalistprogrammet. Han disputerade 2006 vid Umeå universitet med en avhandling som undersökte hur politiker såg på begreppet ”allmänna opinionen” 1850–1920. Hans forskning har rört mediehistoria i bred mening. Bland annat har han undersökt opinionsbildningens mekanismer under 1800-talet, hur tekniska förändringar som den elektriska telegrafen förändrat kommunikationen över stora avstånd, samt hur mediemarknadens strukturer påverkat bilden av Norden.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Erik Nydahl, Jonas Harvard

ISBN

978-91-88168-64-1

Pris

239 kr

Sidantal

320 sid

Titel

Den nya staten: Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900

Utgiven

2016

Press/bilder

Press/bilder