Museums in a Time of Migration

229.00 kr

Rethinking museums’ roles, representations, collections, and collaborations
Christina Johansson & Pieter Bevelander (red.)

Migration är ett av vår tids tongivande fenomen och har djupgående effekter i samhället. Museerna kan i dess spår inta en roll med potential att påverka vår förståelse av världen.

När museer är som bäst utgör de platser där människor kan utforska transnationella kontakter, migrationens verkligheter och mänskliga rättigheter. Därigenom blir de relevanta som kulturinstitutioner och kan bidra till positiv social förändring, uppmuntra solidaritet och hållbar utveckling.

I Museums in a time of migration reflekterar ledande forskare och museikuratorer över museernas engagemang i migrationsfrågor. Författarna presenterar nya och nyskapande projekt från hela världen tillsammans med grundliga analyser av de teoretiska och praktiska villkoren bakom dem. Särskild uppmärksamhet ägnas museernas roller, representationer, samlingar och samarbeten.

Engelsk baksidetext:
Migration in all its forms is a prominent phenomenon, with far-ranging implications for society. Museums, being important educational institutions, not only reflect society, but what they display has the potential to affect our understanding of the world. When museums become places where people can explore the realities of migration, transnational connections, and human rights, they becomeeven more relevant as cultural institutions, and can help drive positive social change, encouraging solidarity and sustainable development.

In Museums in a time of migration, leading scholars and museum curators reflect on museums’ engagement in migration issues. New and innovative museum projects around the world are presented in telling analyses of the theoretical and practical realities. Special attention is paid to the museums’ roles, representations, collections, and collaborations in a time of migration.

Artikelnr: 9789188168825 Kategorier: ,
Författare

Christina Johansson är lektor i Internationell migration och etniska relationer på Institutionen för Globala politiska studier vid Malmö Universitet. Under flera år var hon anknuten till Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres i Wien. Hon har forskat om hur samarbete mellan museer och skola kan se ut. Detta i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet. För närvarande leder hon forskningsprojektet Museer som integrativa arenor som är finansierat av EU:s fond för Asyl, Migration och Integration (AMIF) och Malmö högskola. Forskningen bedrivs på forskningsinstitutet Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Förutom museer har hon i sin tidigare forskning intresserat sig för frågor om stat, nation, migration, migrationspolitik och representationer.

Fotograf: Leif Johansson

Webbsidahttp://forskning.mah.se/id/imchjo

Pieter Bevelander är professor i Internationell migration och etniska relationer vid Insitutionen för Globala politiska studier och föreståndare för Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare vid Malmö Universitet. Hans främsta forskningsintresse är internationell migration och olika aspekter av integration samt inföddas attityder till och syn på invandrare och minoriteter. Han har en omfattande publicering i internationella tidskrifter och sitter i styrelsen för både Journal of International Migration & Ethnic Studies (JEMS) och Comparative Migration Studies (CMS). Han medverkar i en rad olika nätverk och kommittéer, t.ex. är han styrelseledamot både i Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och i International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE).

Webbsidahttp://forskning.mah.se/en/id/impibe

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Christina Johansson, Pieter Bevelander

ISBN

978-91-88168-82-5

Pris

229 kr

Sidantal

262 sid

Titel

Museums in a time of Migration: Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations

Utgiven

2017

Press/bilder

Press/bilder