Staten och folk på väg

239.00 kr

Pass i Sverige från Gustav Vasas tid till 1860
Anna-Brita Lövgren

Ända från Gustav Vasas tid fram till 1800-talets mitt var folk på resa ålagda att kunna visa vilka de var och att de hade ett godtagbart skäl för sin färd. Staten såg det som sin rätt att kontrollera och övervaka hur svenskar och utlänningar rörde sig inom riket och över dess gränser. Men vilka var motiven bakom kontrollbehovet? Hur fungerade de tidiga dokumenten och vad skilde den tidens pass från vår tids?

I Staten och folk på väg ger historikern Anna-Brita Lövgren för första gången en helhetsbild av utvecklingen av dessa resehandlingar över århundradena fram till 1860. Då avvecklades systemet i och med ett politiskt, socioekonomiskt och tekniskt förändrat, fredligare samhälle.

Forskningen har hittills gett endast spridda skärvor av passväsendets plats i det svenska samhället. Men dokumenten ger uttryck för ett spännande samband mellan överhet och undersåtar och beroendet dem emellan. Passets historia speglar politiska och ekonomiska uppfattningar och människosyn över tid. Den reflekterar även utbyggnaden av statsapparaten och teknikens framsteg. Samtidigt utgör den historien om den lilla människans behov av bevisbar hemvist och identitet.

Artikelnr: 9789188661807 Kategorier: ,
Beskrivning

Anna-Brita Lövgren (1933–2023) var fil. dr och docent i historia och verksam inom det statliga arkivväsendet, under flera år vid Landsarkivet i Lund och därefter som chef för Landsarkivet i Göteborg. Hon disputerade 1980 på avhandlingen Handläggning och inflytande. Beredning, föredragning och kontrasignering under Karl XI:s envälde. I sin fortsatta forskning intresserade hon sig för den offentliga förvaltningens former och innehåll i förhållande till de politiska ramarna från 1500-talet till 1900-talet i såväl statlig som kommunal tappning.

Bland hennes publicerade texter kan nämnas ”Stormaktstidens förvaltning – organisationsförändringar och utvecklingslinjer” (i Tre Karlar. Livrustkammaren 1984), ”Vad står det egentligen i protokoll?” (i Maktpolitik och husfrid. Studier i internationell och svensk historia tillägnade Göran Rystad, 1991), ”Erik Dahlbergh – landshövding, kungligt råd och generalguvernör” (i Erik Dahlbergh och bilden av Sverige. Stiftelsen Läckö institut 1992), ”Politik och förvaltning från kommunalreform 1862 till sammanläggning 1971” (i Helsingborgs historia VII:1, 1992) samt ”Politik och förvaltning från kommunalreform 1862 till storkommun 1952” (i Helsingborgs historia VIII:2, 2012).

Anna-Brita Lövgren har även publicerat skilda arbeten i arkivvetenskap och medverkat i läroböcker i ämnet.

Foto: Elisabeth Reuterswärd

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anna-Brita Lövgren

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-88661-80-7

Pris

239 kr

Sidantal

192 sid

Titel

Staten och folk på väg: Pass i Sverige från Gustav Vasas tid till 1860

Utgiven

2018

Press/bilder

Press/bilder