Esbjörn Larsson

Esbjörn Larsson

Esbjörn Larsson, f. 1968, är professor i utbildningshistoria vid Uppsala universitet. Han påbörjade sin akademiska karriär med en avhandling om kadettutbildningen på Karlbergs slott under 1800-talet, och har därefter framför allt publicerat sig på det utbildningshistoriska området, men också lämnat bidrag inom barn- och ungdomshistoria samt militärhistoria.

Intresset för sistnämnda forskningsfält har bland annat resulterat i publikationer om hemvärnets utveckling under 1900-talet samt om den förändrade bilden av den ideale svenske soldaten från 1960-talet fram till idag. Han har även ägnat sig åt ämnen som den svenska folkskolans framväxt, den lärda undervisningens omvandling i Sverige under 1800-talet, införandet av växelundervisningsmetoden i svenska skolor, pennalismen och dess roll inom utbildning, vapenövningar i svenska skolor fram till andra världskrigets slut samt den svenska förskolemarknadens framväxt sedan början av 1980-talet.

Foto: Erik Åstrand

Webbsida: https://www.katalog.uu.se/empinfo/?id=N0-649

Böcker

Officerarna i svenska skärgårdsflottan 1756–1824

Lars Otto Berg, Esbjörn Larsson & Hans Norman

Under 1700-talet stärktes det svenska sjöförsvaret med fästningsbyggen, nya fartyg och en flotta specialiserad för strid i skärgård. Officerarna i den nya flottan kom från alla socialgrupper och här presenteras de med familjeförhållanden, karriärer, kommenderingar och egna åtaganden.

Läs mer »