Hans Norman

Hans Norman

Hans Norman, f. 1936, är professor emeritus i historia vid Uppsala universitet. Han har publicerat arbeten om 1800-talets utvandring till Nordamerika och bosättning där, om demografi och familjeliv i Sverige i historisk belysning, om 1600-talskolonin Nya Sverige och dess svensk-finska befolkning samt om Uppsala stads 1900-talshistoria.

Intresset för marinhistoria har resulterat i en antologi om svenska skärgårdsflottan och en biografi om generalamiralen Johan Puke. Hans långvariga engagemang för långfärdssegling, framför allt i Östersjöområdet, och roll som ledare för eskadrar i Svenska Kryssarklubbens regi med seglingar i Skärgårdshavet och Finska viken under en följd av år har ibland inneburit att Sveaborg – där Finska eskadern av Arméns flotta var stationerad – varit ett av färdmålen. Erfarenheterna från många somrars segling i dessa farvatten har även resulterat i utgivningen av den historiska skärgårdsguiden Sjöfärder i österled. En resa i historien.

Webbsida: https://www.katalog.uu.se/empinfo/?id=XX530

Böcker

Officerarna i svenska skärgårdsflottan 1756–1824

Lars Otto Berg, Esbjörn Larsson & Hans Norman

Under 1700-talet stärktes det svenska sjöförsvaret med fästningsbyggen, nya fartyg och en flotta specialiserad för strid i skärgård. Officerarna i den nya flottan kom från alla socialgrupper och här presenteras de med familjeförhållanden, karriärer, kommenderingar och egna åtaganden.

Läs mer »