Sofia Morberg Jämterud är postdoktor vid Tema Teknik och social förändring och verksam i Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB), vid Linköpings universitet....

Malin Nilsson är doktor i ekono­misk historia och verksam vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om arbete och genus i industrisam­hället....

Anders Neergaard är professor i sociologi vid Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet och forskar om maktrelationer och ojämlikhet....

Micael Nilsson är verksam vid Boverket och arbetar främst med bostadssociala frågor....

Mathias Persson är filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet....

Roddy Nilsson är professor i historia vid Göteborgs universitet. Hans forskning har framförallt rört sig inom områdena historisk kriminologi, kriminalpolitik och sociala problem....

Erik Nydahl är fil. dr i historia och verksam som forskare och lärare vid Mittuniversitetet. Hans forskning inriktas mot industrialiseringen och dess konsekvenser, med fokus på perioden mellan 1850 och 1950....

Magdalena Petersson McIntyre är docent i etnologi och forskare på Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet. ...

Generalmajor Karlis Neretnieks har bland annat varit rektor för Försvarshögskolan, operationsledare vid dåvarande Milo Mitt och brigadchef samt totalförsvarsrådgivare till Central- och Östeuropa vid Försvarsdepartementet....

Björn Norlin är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och lektor i pedagogik vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet....

Loading new posts...
No more posts