Anna Nilsson Hammar

Anna Nilsson Hammar

Anna Nilsson Hammar disputerade vid Lunds universitet 2012 på en avhandling om lyckobegreppets förändringar 1750–1850. Hon har arbetat med frågor som rör tidigmodern religion och samvetets konfessionalisering under tidigt 1600-tal samt med metodologiska frågor inom begreppshistoria, diskursanalys och digital historia.

Anna är en av grundarna av den kunskapshistoriska forskningsmiljön vid Lunds universitet och biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK). För närvarande forskar hon kring kunskapscirkulation bland anställda i stora adliga hushåll och organisationer i 1600-talets Sverige och Baltikum.

Foto: Johan Persson

Webbsida: https://www.hist.lu.se/person/AnnaNilsson

Böcker

Knowledge Actors

Revisiting Agency in the History of Knowledge
Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar (red.)

Varje land och varje tidsepok har sin beskärda del av biografier över framstående vetenskapsmän, intellektuella och utbildningsreformatorer. Här framhävs i stället de historiska aktörernas betydelse, och deras handlingar behandlas ur nya perspektiv. Men kan individer och nätverk av människor stå i centrum för vår forskning? Och i så fall: vilka vill vi lyfta fram och hur ska vi analysera dem?

Läs mer »

Gender, Materiality, and Politics

Essays on the making of power
Anna Nilsson Hammar, Daniel Nyström & Martin Almbjär (red.)

Kan en silkeshandske vara en symbol för makt? I denna tänkvärda volym samlas en grupp namnkunniga historiker för att ge perspektiv på överlappande frågor kring genus, materialitet och politik. Genom historiska fallstudier som sträcker sig från 1500-talet och fram i modern tid utforskar författarna brännpunkter i företeelser som diplomati, kvinnors inflytande och tillskrivandet av betydelse hos föremål.

Läs mer »

Forms of Knowledge

Forms of Knowledge

Developing the History of Knowledge
Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar (red.)

I boken Forms of Knowledge, sprungen ur den livaktiga kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund, samlas historiker med olika bakgrund och specialitet för att utforska kunskapshistoriens möjligheter.

Läs mer »

Circulation of Knowledge

Circulation of Knowledge

Explorations in the History of Knowledge
Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar & Kari Hernæs Nordberg (red.)

I denna bok belyser en grupp nordiska forskare en fråga som tilldrar sig stort intresse inom det kunskapshistoriska fältet i dag: hur cirkulerar kunskap i samhället och vad händer med den när den befinner sig i rörelse?

Läs mer »