Micael Nilsson

Micael Nilsson

Micael Nilsson, fil. dr, är verksam vid Boverket och arbetar främst med bostadssociala frågor. Han har medverkat till framtagandet av ett flertal rapporter och utredningar som behandlar bostadssociala eller bostadspolitiska frågor. 2017–2018 var han sekreterare i den statliga utredningen Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, SOU 2018:35.

Foto: Privat.

Böcker

Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt

Den selektiva bostadspolitikens ursprung och förändring 1933–1994
Micael Nilsson

I Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt belyser Micael Nilsson den svenska bostadspolitikens historia med fokus på hushållen med sämst ekonomi: de som inte klarar en vanlig hyra.  Studien är den första i sitt slag och utgör en unik analys som kopplar samman de socialpolitiska vägvalen och den framväxande välfärdsstaten med hur bostadspolitiken utformats för invånarna med minst resurser.

Läs mer »