Malin Nilsson

Malin Nilsson

Malin Nilsson är doktor i ekono­misk historia och verksam vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om arbete och genus i industrisam­hället.

Böcker

Liv i rörelse

Göteborgs befolkning och arbetsmarknad 1900–1950
Tobias Karlsson & Christer Lundh (red)

Att få sitt första jobb, bilda familj, byta bostad och arbete och så småningom lämna arbetsmarknaden är centrala händelser i allas liv. Trots detta lyfts växling­arna mellan livets faser sällan fram i traditionella histo­rieböcker.

Läs mer »