Maria Gussarsson

Maria Gussarsson

Maria Gussarsson disputerade 2001 i historia vid Stockholms universitet och blev 2023 docent i militärhistoria (Sveriges genom tiderna första kvinnliga!) på Försvarshögskolan. Hon har tidigare arbetat på Krigsarkivet, främst med dess kart- och ritningssamlingar.

Maria fick Hugo Raab-priset 2023 för sin bok Kartans makt i krig och fred, med motiveringen:

Docent Maria Gussarssons utmärkta bok om fältmätningskåren analyserar kartans roll i den tekniska utvecklingens påverkan på krigföringen och dess följder för krigsmakten. Behovet av korrekta kartor var avgörande för möjligheten att bedriva militära operationer. Hennes imponerande empiriska bidrag och välskrivna studie ökar förståelsen för samhällsutvecklingen i början på 1800-talet. Det väl sammanhållna verket erbjuder också en djupgående inblick i fältmätarnas organisering och betydelse för såväl militär som civil landkartering. Maria Gussarssons viktiga verk bidrar därför till att förklara sambandet mellan teknisk, vetenskaplig och social förändring under 1800-talets formativa år.

Foto: Eva Gussarsson

Böcker

Kartans makt i krig och fred

Fältmätarna, det nya kriget och samhällelig utveckling 1805–1831
Maria Gussarsson

Fältmätningskåren upprättades 1805 för att ta fram såväl militära som civila kartor. I krig var kartorna helt nödvändiga men karteringen möjliggjorde också anläggandet av nya vägar och kanaler samt reformer inom jordbruket. Kartorna var dessutom nödvändiga för att med exakthet fastställa rikets gränser – något som hade starkt symbolvärde för den framväxande nationalismen.

Läs mer »