Reaching a State of Hope

229.00 kr

Refugees, immigrants and the swedish welfare state, 1930–2000

 

Mikael Byström & Pär Frohnert (red.)

International migration and migrants have long been among the most debated topics in Europe and around the globe. How do immigrant policies differ between different nation-states? How are migrants and refugees met? Conflicting opinions on migration are not new. History gives ample examples of varying solutions and views.

In Reaching a State of Hope, the authors shed new light on refugee and labour immigration to twentieth-century Sweden. They focus on themes such as refugee policies, and refugee relief and reception. The discourse on the relation between refugees, labour migration, immigration, and the trade unions is another focus of this anthology. The essays are set against the background of the Swedish welfare state, from its first emergence before the Second World War until the 1990s. In 1930, Sweden had a population where only a fragment had foreign backgrounds, but seventy years later it had become a country of notable immigration.

This is the first time historians have taken up the challenge of presenting the Swedish experience to an international audience, with distinguished Swedish and international historians collaborating to put the Swedish case into a European context. Reaching a State of Hope is a significant contribution to the field of European migration history, and will make invaluable reading for scholars of history as well as anyone interested in migration politics and issues related to international migration and welfare states.

Contributors: Klas Åmark, Mikael Byström, Frank Caestecker, Pär Frohnert, Christina Johansson, Jesper Johansson, Georg Kreis, Karin Kvist Geverts, Attila Lajos, Paul A. Levine, Louise London, Cecilia Notini Burch, Pontus Rudberg, Johan Svanberg, Malin Thor Thureby, Zeki Yalcin.

Swedish information text about the book:

Internationell migration och invandrare har länge varit bland de mest omdebatterade ämnena i Europa och runt om i världen. Hur skiljer sig migrationspolitiken åt mellan olika länder? Hur bemöts invandrare och flyktingar? Motstridiga åsikter om migration är inget nytt – historien ger många exempel på olika lösningar och synsätt.

I Reaching a State of Hope kastar författarna nytt ljus på flykting- och arbetskraftsinvandring till Sverige under 1900-talet. De fokuserar på teman såsom flyktingpolitik, flyktinghjälp och flyktingmottagande. Diskursen om relationen mellan flyktingar, arbetskraftsinvandring, invandring och fackföreningarna är ett annat fokus i denna antologi. Essäerna är skrivna med den svenska välfärdsstaten som kontext, från dess första uppkomst före andra världskriget fram till 1990-talet. År 1930 hade endast en ringa andel av Sveriges invånare utländsk bakgrund, men sjuttio år senare var Sverige ett betydande invandringsland.

Detta är första gången som historiker har antagit utmaningen att presentera de svenska erfarenheterna av migration för en internationell publik, i ett samarbete där framstående svenska och internationella historiker sätter in det svenska fallet i ett europeiskt sammanhang. Reaching a State of Hope är ett viktigt bidrag till forskningen kring europeisk migrationshistoria, och det är värdefull läsning för historiker och alla med intresse för migrationspolitik, samt frågor som rör internationell migration och välfärdsstater.

Medverkande: Klas Åmark, Mikael Byström, Frank Caestecker, Pär Frohnert, Christina Johansson, Jesper Johansson, Georg Kreis, Karin Kvist Geverts, Attila Lajos, Paul A. Levine, Louise London, Cecilia Notini Burch, Pontus Rudberg, Johan Svanberg, Malin Thor Thureby, Zeki Yalcin.

Beskrivning

Mikael Byström är historiker och forskar om den svenska flyktingpolitiken under framförallt andra världskriget.

Han är aktuell med antologin Reaching a State of Hope, som är ett gemensamt forskningsprojekt tillsammans med historikern Pär Frohnert.

Han har tidigare publicerat En broder, gäst och parasit. Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942–1947 (2006) och flera artiklar i ämnet. Han har också i artiklar och som medredaktör till en lärobok intresserat sig för populärmusik som ett forskningsfält för historiker. Mikael Byström är verksam som universitetslektor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet.

Foto: Historiska Institutionen, Stockholms universitet

 

Pär Frohnert är historiker och disputerade i Stockholm 1993. Han har även varit verksam vid Lunds universitet, och har där bland annat publicerat antologiartiklar inom projektet Förintelsen i europeisk historiekultur. Under de senaste åren har han publicerat artiklar rörande flyktinghjälp under 1930-talet och andra världskriget. Pär Frohnert är nu verksam vid Stockholms universitet.

Foto: Historiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Mikael Byström, Pär Frohnert

ISBN

978-91-87351-23-5

Pris

229 kr

Sidantal

368 sid

Titel

Reaching a State of Hope: Refugees, immigrants and the Swedish welfare state 1930–2000

Utgiven

2013