Anna-Brita Lövgren

Anna-Brita Lövgren

Anna-Brita Lövgren (1933–2023) var fil. dr och docent i historia och verksam inom det statliga arkivväsendet och chef för Landsarkivet i Göteborg. I sin avhandling (1980) behandlade hon regeringsärendena under Karl XI:s envälde. I sin fortsatta forskning intresserade hon sig för den offentliga förvaltningens former och innehåll i förhållande till de politiska ramarna i såväl statlig som kommunal tappning mellan 1500- och 1900-talen. Anna-Brita Lövgren publicerade även skilda arbeten i arkivvetenskap och medverkade i läroböcker i ämnet.

Foto: Elisabeth Reutersward

Böcker
Staten och folk på väg

Staten och folk på väg

Pass i Sverige från Gustav Vasas tid till 1860
Anna-Brita Lövgren

Ända från Gustav Vasas tid fram till 1800-talets mitt var folk på resa ålagda att kunna visa vilka de var och att de hade ett godtagbart skäl för sin färd. Staten såg det som sin rätt att kontrollera och övervaka hur svenskar och utlänningar rörde sig inom riket och över dess gränser. Men vilka var motiven bakom kontrollbehovet?

Läs mer »