AnnaSara Hammar

AnnaSara Hammar

AnnaSara Hammar är fil. dr i historia och har forskat om social ordning och karriärvägar i 1600- och 1700-talens svenska flotta. Hon är verksam i Sjöhistoriska samfundet och är tidigare redaktör för tidskriften Forum Navale.

Böcker

Mellan kaos och kontroll

Social ordning i svenska flottan 1670–1716
AnnaSara Hammar

I Mellan kaos och kontroll möter vi människorna i en av stormaktstidens största organisationer och arbetsgivare: den svenska flottan. Under perioden spelade flottan en avgörande roll för förmågan att hålla ihop det svenska väldet. Den hade förgreningar över hela riket, sysselsatte tusentals människor och var en angelägenhet för varje samhällsskikt.

Läs mer »

Sjömakt och sjöfolk

Den svenska flottan under 500 år
Lars Ericson Wolke & AnnaSara Hammar

I den här boken följer vi den svenska flottans utveckling över seklerna ­– en berättelse om fartyg och besättningar i krig och i fred. Här skildras klassiska sjöslag och konvojer och fartygstyper. Berättelsen inrymmer även de människor som levt och verkat inom flottan.

Läs mer »