Erik Nydahl

Erik Nydahl

Erik Nydahl är fil. dr i historia och verksam som forskare och lärare vid Mittuniversitetet. Hans forskning inriktas mot industrialiseringen och dess konsekvenser, med fokus på perioden mellan 1850 och 1950. Ett undersökningsområde rör hur den norrländska råvarumarknaden för skog och skogsfastigheter utvecklades genom industrialiseringen. I tidigare studier har han undersökt bland annat valdeltagande och politisk kultur på landskommunal nivå, kommunindelningar och stadsbildningsprocesser.

Webbsida: https://www.miun.se/Personal/eriknydahl/

Böcker
Den nya staten

Den nya staten

Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900
Erik Nydahl & Jonas Harvard (red.)

Vem har det yttersta ansvaret för att samhället fungerar? Ett vanligt svar är staten och länge har politiker och teoretiker diskuterat vilken roll statsmakten ska ha. Vad är allmänt och offentligt, vad är enskilt och privat?

Läs mer »