Kristina Boréus

Kristina Boréus

Kristina Boréus är professor i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet. Hon har bland annat forskat om ideologi och språk, diskriminering med språkliga medel, ojämlikhet i arbetslivet samt partiretorik om invandring. Hennes senaste forskningsprojekt är inriktade mot frågor om klimatrelaterad omställning, framför allt i städer.

Böcker

Ojämlika arbetsplatser

Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet
Kristina Boréus (red.)

Vad händer på våra arbetsplatser när vårt samhälle blir alltmer ojämlikt? I Ojämlika arbetsplatser lyfter 22 forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner fram klass- och genusbaserade orättvisor och hur olika maktordningar samverkar och förstärker varandra. Med sina skildringar av rasifierad ojämlikhet på olika arbetsplatser är boken den första i sitt slag i Sverige

Läs mer »