Krigsplanläggning och ledning

259.00 kr

Generalstaben och idén om en högsta ledning i den svenska försvarsmakten 1873–2023
Per Eliasson, Lars Ericson Wolke & Gunnar Åselius

År 1873 inrättades Generalstaben – en elit av särskilt utbildade officerare som skulle leda arméns utveckling av krigsplanläggning, mobiliseringsplaner och större övningar. År 1937 ersattes den med Försvarsstaben och Arméstaben, och 1994 etablerades dagens Högkvarter.

Generalstabsofficerarna har fortsatt att prägla stabernas arbete, och deras roll i försvaret under 150 år lyfts fram i denna bok. Författarna genomlyser hur generalstabskåren har utgjort en viktig grund i den högsta militärledningens förberedelser i fred och ledning i krig. Staben och dess bärande idé beskrivs, liksom dess internationella och svenska förhistoria.

Författarna belyser den svenska operativa ledningen från Gustav III:s tid och framåt med framväxten av försvaret av övre Norrland och tillsättandet av en överbefälhavare för Försvarsmakten. Även Generalstabens förhållande till regering, riksdag och en rad försvarsutredningar har ett givet utrymme i boken. Författarna diskuterar också militär samverkan med andra länder, liksom Generalstabens agerande vid några större säkerhetspolitiska kriser – högst aktuella ämnen även idag.

Det är en välskriven, detaljerad och djupgående framställning av svensk militärledning under de senaste 150 åren.

Betyg 4/5, Kent Lindkvist, BTJ-häftet nr 3, 2024

Artikelnr: 978-91-89361-62-1 Kategorier: , ,
Beskrivning

Per Eliasson har ett förflutet som teknisk officer vid Bodens artilleri­regemente. Han är överstelöjtnant i armén och tjänstgör idag som lärare vid Högre officersprogrammet samt som viceprefekt för institutionen för Krigsvetenskap och militärhistoria, allt vid Försvarshögskolan.

Lars Ericson Wolke är professor emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan samt docent i militärhistoria vid Åbo akademi. Han har tidigare varit verksam vid Armémuseum och Krigsarkivet och har tilldelats ett flertal hederspris för sin forskargärning och sitt författarskap. Han är ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Gunnar Åselius är professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan där han är verksam sedan 1995. Han är ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Information
Boktyp

Mjukband med flik

Författare

Gunnar Åselius, Lars Ericson Wolke, Per Eliasson

Sidantal

288 sid

Illustrerad

53 illustrerade sidor

ISBN

978-91-89361-62-1

Pris

259 kr

Titel

Krigsplanläggning och ledning. Generalstaben och idén om en högsta ledning i den svenska försvarsmakten 1873–2023

Utgiven

2023

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande