Lars Ericson Wolke

Lars Ericson Wolke

Lars Ericson Wolke har varit anställd vid Armémuseum och Krigs­arkivet samt mellan åren 2000 och 2020 även vid Försvarshögskolan, där han varit professor i militärhistoria sedan 2008, dessförinnan bland annat huvudlärare i krigshistoria samt t.f. professor i krigs­vetenskap 2006–2008. Han är även docent i militärhistoria vid Åbo akademi och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Sedan 2021 är han professor emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan.

Lars Ericson Wolke har tilldelats Tilas stiftelses pris för sitt militärhisto­riska författarskap samt Örlogsmannasällskapets medalj i silver för marinhistorisk forskning (2018). Han tilldelades av De Svenska Historiedagarna 2023 års pris till minne av Stig Ramel. Han har skrivit ett fyrtiotal böcker.

Foto: Madeleine Wolke

Hemsida: https://ericsonwolke.com

Böcker

Krigsplanläggning och ledning

Generalstaben och idén om en högsta ledning i den svenska försvarsmakten 1873–2023
Per Eliasson, Lars Ericson Wolke & Gunnar Åselius

Generalstaben inrättades 1873 och utgjordes av en elit av särskilt utbildade officerare som skulle leda arméns utveckling av krigsplanläggning, mobiliseringsplaner och större övningar. Dessa officerare har fortsatt att prägla stabernas arbete under 150 år, fram till dagens Högkvarter, och i denna bok lyfts deras roll i försvaret fram, liksom stabens internationella och svenska historia.

Läs mer »

Från Savolaxbrigaden till Särskilda skyddsgruppen

Svenska specialoperationer och specialförband från medeltid till 1995
Fredrik Eriksson, Lars Ericson Wolke & Gunnar Åselius

Få militära verksamheter omges av en så tät mytbildning som specialförbanden. I den här boken får vi dock en grundlig inblick i verklighetens svenska specialoperationer och specialförbandens aktiviteter alltifrån medeltiden till 1990-talet. Boken är den första historiska analysen av fenomenet specialoperationer och okonventionella militära aktiviteter i Sverige.

Läs mer »

Sjömakt och sjöfolk

Den svenska flottan under 500 år
Lars Ericson Wolke & AnnaSara Hammar

I den här boken följer vi den svenska flottans utveckling över seklerna ­– en berättelse om fartyg och besättningar i krig och i fred. Här skildras klassiska sjöslag och konvojer och fartygstyper. Berättelsen inrymmer även de människor som levt och verkat inom flottan.

Läs mer »

Mellan Neva och Nordsjön

Förutsättningar för att genomföra väpnad strid i Östersjöområdet
Per Eliasson & Lars Ericson Wolke (red.)

I drygt två årtionden har svensk säkerhetspolitik och Sveriges militära försvar inriktats på att delta i internationella insatser. Men styrningen har ändrats och idag är försvaret av det egna territoriet högsta prioritet. I en tematisk genomgång belyser en grupp experter förutsättningarna för väpnad strid i Östersjöområdet.

Läs mer »