Gunnar Åselius

Gunnar Åselius

Gunnar Åselius disputerade vid Stockholms universitet i historia 1994 och har arbetat vid Försvarshögskolan sedan 1995. Han blev docent 2003, och är professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan sedan 2006. Han är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet. Han har under många år även varit ledamot av Delegationen för militärhistorisk forskning.

Åselius har utgivit ett antal militärhistoriska verk, bland annat om den säkerhetspolitiska Rysslandsbilden i Sverige kring första världskriget, sovjetisk marinhistoria och kalla kriget. Hans verk Vietnamkriget och de svenska diplomaterna belönades med stora fackbokspriset 2019.

Foto: Anders Warne/Försvarshögskolan

Böcker

Krigsplanläggning och ledning

Generalstaben och idén om en högsta ledning i den svenska försvarsmakten 1873–2023
Per Eliasson, Lars Ericson Wolke & Gunnar Åselius

Generalstaben inrättades 1873 och utgjordes av en elit av särskilt utbildade officerare som skulle leda arméns utveckling av krigsplanläggning, mobiliseringsplaner och större övningar. Dessa officerare har fortsatt att prägla stabernas arbete under 150 år, fram till dagens Högkvarter, och i denna bok lyfts deras roll i försvaret fram, liksom stabens internationella och svenska historia.

Läs mer »

Från Savolaxbrigaden till Särskilda skyddsgruppen

Svenska specialoperationer och specialförband från medeltid till 1995
Fredrik Eriksson, Lars Ericson Wolke & Gunnar Åselius

Få militära verksamheter omges av en så tät mytbildning som specialförbanden. I den här boken får vi dock en grundlig inblick i verklighetens svenska specialoperationer och specialförbandens aktiviteter alltifrån medeltiden till 1990-talet. Boken är den första historiska analysen av fenomenet specialoperationer och okonventionella militära aktiviteter i Sverige.

Läs mer »