Per Eliasson

Per Eliasson

Per Eliasson har ett förflutet som teknisk officer vid A 8 (Bodens artilleriregemente). Han är överstelöjtnant i armén och har genom­gått militärtekniskt chefsprogram och utbildning i militärhistoria, båda vid Försvarshögskolan. Han har tidigare varit chef för den Mili­tärtekniska avdelningen och tjänstgör idag som programlärare vid Högre officersprogrammet (HOP) samt som chef för Militärhistoriska sektionen, allt vid Försvarshögskolan.

Böcker

Mellan Neva och Nordsjön

Förutsättningar för att genomföra väpnad strid i Östersjöområdet
Per Eliasson & Lars Ericson Wolke (red.)

I drygt två årtionden har svensk säkerhetspolitik och Sveriges militära försvar inriktats på att delta i internationella insatser. Men styrningen har ändrats och idag är försvaret av det egna territoriet högsta prioritet. I en tematisk genomgång belyser en grupp experter förutsättningarna för väpnad strid i Östersjöområdet.

Läs mer »