Per Eliasson

Per Eliasson

Per Eliasson har ett förflutet som teknisk officer vid A 8 (Bodens artilleriregemente). Han är överstelöjtnant i armén och har genom­gått militärtekniskt chefsprogram och utbildning i militärhistoria, båda vid Försvarshögskolan. Han har tidigare varit chef för den Militärtekniska avdelningen och tjänstgör idag som programlärare vid Högre officersprogrammet (HOP) samt som viceprefekt för institutionen för Krigsvetenskap och militärhistoria, allt vid Försvarshögskolan.

Böcker

Krigsplanläggning och ledning

Generalstaben och idén om en högsta ledning i den svenska försvarsmakten 1873–2023
Per Eliasson, Lars Ericson Wolke & Gunnar Åselius

Generalstaben inrättades 1873 och utgjordes av en elit av särskilt utbildade officerare som skulle leda arméns utveckling av krigsplanläggning, mobiliseringsplaner och större övningar. Dessa officerare har fortsatt att prägla stabernas arbete under 150 år, fram till dagens Högkvarter, och i denna bok lyfts deras roll i försvaret fram, liksom stabens internationella och svenska historia.

Läs mer »

Mellan Neva och Nordsjön

Förutsättningar för att genomföra väpnad strid i Östersjöområdet
Per Eliasson & Lars Ericson Wolke (red.)

I drygt två årtionden har svensk säkerhetspolitik och Sveriges militära försvar inriktats på att delta i internationella insatser. Men styrningen har ändrats och idag är försvaret av det egna territoriet högsta prioritet. I en tematisk genomgång belyser en grupp experter förutsättningarna för väpnad strid i Östersjöområdet.

Läs mer »