Ordning mot kaos

315.00 kr

Studier av nordisk förkristen kosmologi

 

Anders Andrén, Kristina Jennbert & Catharina Raudvere (red.)

Världen var på många sätt en annan för 1000 år sedan, såväl i praktik som i tanke. Människan ansågs leva på en plats, ”Midgård”, i mitten av världen, omgiven av andra världar bebodda av andra makter. Där fanns gudar, jättar, dvärgar, alver och olika krafter som nornor och valkyrior. Dessa föreställningar rörde inte bara universums uppbyggnad, utan även mytisk geografi och själva samhällsordningen.

I antologin Ordning mot kaos diskuterar arkeologer, religionshistoriker och språkhistoriker den fornnordiska världsbilden under fyra olika teman som inleds av frågan om vi idag över huvud taget kan tolka och förstå forntida uppfattningar. I följande avsnitt försöker författarna se sambanden mellan dåtida föreställningsvärld och ritualer, för att sedan studera människans placering och roll i den norröna kosmologin – exempelvis analyseras kön och sexualitet, och gränslandet mellan människa och djur. En avslutande diskussion tar upp de komplexa sambanden mellan den norröna kosmologin och den dåtida faktiska världen: Var det idén om en kosmologi som omsattes i praktiken eller var det verkligheten som födde tankebilden?

Författarna i Ordning mot kaos är inte alltid överens om perspektiv och tolkningar. Mångfalden i angreppssätt och synsätt visar att enighet kring den nordiska förkristna kosmologin är svår att nå – och kanske inte ens är önskvärd.

Då denna titel trycks på beställning är leveranstiden längre.

Författare

Anders Andrén, f. 1952, är professor i arkeologi vid Stockholms universitet, och har tidigare varit lektor och professor i medeltidsarkeologi i Lund. Han har även varit gästforskare i Köpenhamn, Cambridge, Athen, Sydney, Uppsala och Heidelberg. Hans avhandling (1985) handlade om urbaniseringen i det medeltida Danmark. Därefter har han i sin forskning även ägnat sig åt historisk arkeologi i ett globalt perspektiv och religionsarkeologi, med inriktning mot förkristen nordisk religion. Han var en av tre projektledare för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Vägar till Midgård. Bland hans arbeten märks Between artifacts and texts. Historical archaeology in global perspective (1998), Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions (2006) och Tracing Old Norse Cosmology (2013).

 

Kristina Jennbert är professor i arkeologi vid Lunds universitet. Så här formulerar hon själv sitt val av forskningsområde:

Jag fastnade för arkeologi redan på 1970-talet när vi studenter seminariegrävde ute i Ulamossen vid Vikhög. På sommaren grävde vi en stenåldersboplats i Ageröds mosse. Arkeologi facinerar. Inte bara det praktiska arbetet utan också de teoretiska perspektiven. Hur kan man med hjälp av materiell kultur och textfragment tolka människans historia och livsförutsättningar med långa tidsperspektiv, från stenåldern till nutid? Mitt multiperiodiska intresse med mentalitetshistoriska perspektiv präglar min forskning, mina kurser och föreläsningar och påverkar mitt liv och arbete. Mötet med studenter är en livsnerv och därför har jag seminarier och föreläsningar på de flesta kurser inom arkeologiämnet. De kan handla om stenålder, bronsålder, järnålder; teoretisk arkeologi, religionsarkeologi, mentalitetshistoria och etik. Under senare år har mitt intresse för arkeologi i Peru vuxit i samband med ett Linneaus Palme projekt i Lima.

 

Catharina Raudvere är professor i religionshistoria vid Köpenhamns universitet och medlem i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Information
Bokserie

Vägar till Midgård

Boktyp

Häftad

Författare

Anders Andrén, Catharina Raudvere, Kristina Jennbert

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-87351-42-6

Tidigare upplaga

978-91-89116-63-4, Inbunden

Pris

315 kr

Sidantal

430 sid

Titel

Ordning mot kaos: Studier av nordisk förkristen kosmologi

Utgiven

2004