Skolagans historia och pedagogik

229.00 kr

Sedlighetsfostran, disciplinering och våldsbruk i den tidigmoderna skolan, 1560–1820
Björn Norlin

Att skapa goda lärandemiljöer genom att motverka våld och oordning är en viktig del av arbetet i dagens skola. Skollagen anger riktlinjerna för den uppgiften men det finns få formella föreskrifter som i detalj styr hur elever och lärare ska uppträda. Istället ges skolorna stort utrymme att utforma sina egna ordnings- och trivselregler.

Dagens situation står i skarp kontrast till den uppsjö lagar och regler som den tidigmoderna skolans lärare och rektorer skulle följa för att garantera att ordning och disciplin upprätthölls. I dåtidens skolordningar angavs hur elever skulle klä och uppföra sig, vilka samtalsämnen som var lämpliga och hur elever bäst skulle förmås till lydnad. Lärare gavs även pedagogisk vägledning för hur skolbarn skulle bestraffas och vilka redskap som fick användas när så skulle ske.

I Skolagans historia och pedagogik redogör historikern Björn Norlin för styrningen av den tidigmoderna skolans vardag. Genom studier av lagtexter och pedagogiska skrifter visar han hur social och sedlig fostran, ordningsfrågor och våldsbruk utgjorde centrala delar av skolans uppdrag. Han belyser också hur skolagan knöt an till ett pedagogiskt och didaktiskt tänkande och hur detta förändrades under den aktuella perioden. Boken ger läsaren en grundlig historisk tillbakablick och perspektiv på den ordningsdebatt som omgärdar dagens skola.

Mitt intresse för det mer sanktionerade våldsbrukets inverkan på förflutna utbildningsmiljöer och på pedagogisk praktik har fördjupats i olika studier. Den här boken blir ett slags slutpunkt för den forskningen”, säger Björn i en intervju med Umeå universitet.
Läs hela intervjun här »

 

[…] Björn Norlin, docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet, lotsar läsaren genom tidsepoker av konkret förändring inom ett samhälleligt ytterst centralt och varierat fält, bortom vilket stråk av kontinuitet i tillbakablick synliggörs in i vår tid och bidrar till en mer komplex förståelse av hur dagens tal om »ordning och reda i skolan» kan reflekteras och fördjupas. I dess helhet ett synnerligen välskrivet, omsorgsfullt dokumenterat och perspektivistiskt rikt öppnande arbete som vänder sig till alla med intresse för att fördjupa sig i gestaltningen av disciplineringsfrågor inom såväl skolans, som samhällets, område, då som nu.

Betyg 5/5, Bosse Forsén, BTJ-häftet nr 23, 2021

Skolagans historia och pedagogik er en grundig og svært interessant analyse av straffetenkning og -praksis i den tidlige svenske skolen.

Øystein Skundberg, Nordic Journal of Educational History nr 1, 2022

Sammanfattningsvis är Norlins bok om skolagans historia att betrakta som en mycket noggrant genomförd studie av den tidigmoderna skolans disciplin och fostran. Vad gäller resultaten innebär de i och för sig inte ett kullkastande av tidigare uppfattningar om den tidigmoderna skolan, men i linje med bokens syfte bidrar de till en fördjupad förståelse av sambandet mellan sedlighetsfostran och disciplin i skolans utveckling. Mot bakgrund av detta är boken ett viktigt bidrag till forskningen om den tidigmoderna skolan, vilken med största sannolikhet kommer att vara till stor nytta för fortsatta studier.

Esbjörn Larsson, Historisk tidskrift nr 1, 2023

Artikelnr: 9789188909886 Kategorier: ,
Författare

Björn Norlin är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och lektor i pedagogik vid Umeå universitet. Hans forskning berör rumsliga aspekter av skolan i såväl historiska som nutida sammanhang, utemiljöer, utbildningshistoria med samisk tematik, offentliga debatter om historia samt pedagogik och våld i ett skolhistoriskt perspektiv.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Björn Norlin

Illustrerad

Illustrerad i färg

ISBN

978-91-88909-88-6

Sidantal

267

Titel

Skolagans historia och pedagogik. Sedlighetsfostran, disciplinering och våldsbruk i den tidigmoderna skolan, 1560–1820

Utgiven

2021

Press/bilder

Press/bilder

Recensioner