Ulrika Holgersson

Ulrika Holgersson

Ulrika Holgersson är docent i historia och lektor i mediehistoria och journalistik vid Lunds universitet. Ett genomgående tema i hennes forskning är hur klass och kön gestaltats och förhandlats med hjälp av olika medier i 1900-talets svenska samhälle och på så vis skapat specifika förutsättningar för demokrati och jämlikhetsideologi.

Foto: Annelie Drakman

Böcker

Expanding media histories

Cultural and material perspectives

Sune Bechmann Pedersen, Marie Cronqvist & Ulrika Holgersson (red.)

Mediehistoria är ett snabbt växande fält som omfattar mer än studier av medieteknologier eller institutioner som press, radio och tv. I antologin visar författarna på styrkorna med att använda ett brett mediebegrepp och analyserar i boken allt från vardagsnära trycksaker till transnationella politiska fenomen med exempel tagna ur bl.a. spiritistiska seanser, gallupundersökningar och Ikeakataloger.

Läs mer »