Expanding media histories

250.00 kr

Cultural and material perspectives
Sune Bechmann Pedersen, Marie Cronqvist & Ulrika Holgersson (red.)

Scroll down for information in English.

Mediehistoria är idag ett snabbt växande fält som vidgats till att omfatta långt mycket mer än studier av medieteknologier eller institutioner som press, radio, film och TV. I denna antologi breddar författarna ramen och analyserar allt från vardagsnära trycksaker till transnationella politiska fenomen, med andra ord sådana motiv som länge uteslutits ur mediernas historiografi.

I åtta kapitel visar författarna på styrkorna med att använda ett brett mediebegrepp. Bokens första del behandlar mediesystem och mediehändelser, exemplifierade i fallstudier av spiritistiska seanser, gallupundersökningar, kejsare Wilhelm II:s medierade persona och begravningen av den före detta statsministern Karl Staaff. Den andra delen fokuserar på mediematerialiteter och infrastrukturer såsom konstkopior, kontorspärmar, guideböcker och gestaltningen av medieteknologier i Ikeakataloger.

Expanding media histories riktar sig i lika hög grad till studenter som forskare genom att presentera ny empirisk forskning som tar avstamp i centrala mediehistoriska nyckelbegrepp.

 

Medverkande

Sune Bechmann Pedersen Stockholms universitet

Marie Cronqvist Lunds universitet

Christine Davidsson Sandal Lunds universitet

Henning Hansen Vitterhetsakademiens bibliotek

Ulrika Holgersson Lunds universitet

Charlie Järpvall Linnéuniversitetet

Charlotta Krispinsson Lunds universitet

Betto van Waarden KU Leuven

Eskil Vesterlund Lunds universitet

English

Contemporary media history is a rapidly growing field that extends far beyond traditional studies of media technologies or institutions such as television, radio, film, and the press. This volume expands the scope further still to analyse everyday local ephemera as well as transnational political phenomena, both long overlooked by media historiography.

In eight original essays, the volume demonstrates the strengths of a broad concept of the media. The first part centres on media systems and media events, with studies of spiritist seances, Gallup polls, the mediated persona of a German emperor, and the burial of a Swedish statesman in 1915. The second part focuses on media materialities and infrastructures such as art replicas, ring binders, tourist guidebooks, and media technology in the IKEA home.

Aimed at students and researchers alike, Expanding media histories offers new empirical research, which engages critically with key concepts in media history today.

Beskrivning

Sune Bechmann Pedersen är docent och lektor i historia med inriktning mot digital historia vid Stockholms universitet. Hans forskningsintressen spänner från kalla krigets kulturhistoria till medier, minnen och turism i 1900-talets Europa.

Marie Cronqvist är docent i historia och lektor i mediehistoria och journalistik vid Lunds universitet. Från och med 2024 är hon professor i modern historia vid Institutionen för kommunikation och samhälle vid Linköpings universitet. Hon intresserar sig för relationen mellan politik och kultur i efterkrigstidens och kalla krigets Sverige och Europa. Specifika projekt har behandlat civilförsvarspropaganda, psykologiskt försvar samt utbytet mellan Sverige och DDR på radions och televisionens område.

Ulrika Holgersson är docent i historia och lektor i mediehistoria och journalistik vid Lunds universitet. Ett genomgående tema i hennes forskning är hur klass och kön gestaltades och förhandlades med hjälp av olika medier i 1900-talets svenska samhälle och på så vis skapade specifika förutsättningar för demokrati och jämlikhetsideologi.

 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Marie Cronqvist, Sune Bechmann Pedersen, Ulrika Holgersson

Sidantal

244 sid

Illustrerad

39 illustrerade sidor

ISBN

978-91-89361-67-6

Pris

250 kr

Titel

Expanding media histories. Cultural and material perspectives

Utgiven

2023

Press/bilder