Christina Johansson

Christina Johansson

Christina Johansson är lektor i Internationell migration och etniska relationer på Institutionen för Globala politiska studier vid Malmö Universitet. Under flera år var hon anknuten till Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres i Wien. Hon har forskat om hur samarbete mellan museer och skola kan se ut. Detta i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet. För närvarande leder hon forskningsprojektet Museer som integrativa arenor som är finansierat av EU:s fond för Asyl, Migration och Integration (AMIF) och Malmö högskola. Forskningen bedrivs på forskningsinstitutet Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Förutom museer har hon i sin tidigare forskning intresserat sig för frågor om stat, nation, migration, migrationspolitik och representationer.

Fotograf: Leif Johansson

Webbsidahttp://forskning.mah.se/id/imchjo

Böcker
Museums in a Time of Migration

Museums in a Time of Migration

Rethinking museums’ roles, representations, collections, and collaborations
Christina Johansson & Pieter Bevelander (red.)

Migration är ett av vår tids tongivande fenomen och har djupgående effekter i samhället. Museerna kan i dess spår inta en roll med potential att påverka vår förståelse av världen. När museer är som bäst utgör de platser där människor kan utforska transnationella kontakter, migrationens verkligheter och mänskliga rättigheter. Därigenom blir de relevanta som kulturinstitutioner och kan bidra till positiv social förändring, uppmuntra solidaritet och hållbar utveckling.

Läs mer »