Katja Lindqvist

Katja Lindqvist

Katja Lindqvist är konstvetare och docent i företagsekonomi vid Institu­tionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet. Hon forskar om organise­ring, ledning och finansiering av kultu­rella verksamheter, och har publicerat studier om bland annat museisektorn, bildkonstområdet samt kulturpoli­tik. Hon har också genomfört en rad utvärderingar och utredningar för offentliga organisationer. År 2022 anlitades Katja Lindqvist som expert i utredningen ”Kreativa Sverige”.

Foto: Johan Persson

Böcker

Utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar

Drivkrafter, processer och samspel
Katja Lindqvist

Politiker och stadsplanerare lyfter fram kultur och kreativitet som centrala i samhällsutvecklingen. Men vad är det som gör kulturellt och kreativt företagande särskilt intressant i ett samhällsekonomiskt perspektiv? Vilka fördelar eller begränsningar ger utvecklingsstöd till sådana företag?

Läs mer »

Kompetens i museisektorn

Kompetens i museisektorn

Politik, praktik och relationen till högre utbildning
Katja Lindqvist (red.)

Dagens museer möter en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på verksamhet och anställda. Att utveckla museernas arbete i samklang med deras samhällsuppdrag kräver ett medvetet underhåll av personalens kompetens, grundat i de anställdas kunskaper om museets samlingar och färdigheter att interagera med besöksgrupper och samarbetsparter.

Läs mer »