Orsi Husz

Orsi Husz

Orsi Husz är professor i idéhistoria vid Uppsala universitet. Hennes forskning behandlar det ekonomiska vardagslivets olika aspekter i spänningsfältet mellan ekonomisk historia och kulturhistoria. Hon har publicerat historiska arbeten om konsumtionskultur, utbildningens marknad, privatekonomi och medelklassidentitet, pengars kulturella betydelse samt om vardagslivets finansialisering.

Foto: Mikael Wallerstedt

Böcker

Marknadens tid

Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism
Jenny Andersson, Nikolas Glover, Orsi Husz & David Larsson Heidenblad (red.)

Det sena 1900-talet kan kallas för marknadens tid, men hur gick det till och vad fick det för konsekvenser att marknaden fick en så central roll i svenskt samhällsliv? Författarna belyser händelseförloppen som påverkade folks vardagsliv från 1970-talet och framåt.

Läs mer »

Organizing History

Organizing history

Studies in Honour of Jan Glete
Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg, Orsi Husz & Jonas Nordin (red.)

Den mänskliga historien är till stor del en historia om organisering. Författarna visar att organisationsperspektivet kan vara fruktbart i vitt skilda sammanhang – i studier av medeltida järnhantering likväl som analyser av modern marknadsföringsstrategi.

Läs mer »