Christopher Collstedt

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt, f. 1976, är verksam som universitetslektor vid Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet. Han forskar kring våldets och den mänskliga utsatthetens historia och gärna i tvärvetenskaplig belysning.

Han har tidigare publicerat böckerna: Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormakts­ väldets slutskede (2007); Våldets väsen. Synen på militärers våld mot civilbefolkning i 1600-­talets Sverige (2012); I begynnelsen var dådet. Talet och tystnaderna om våld mellan män från 1700­-tal till tidigt 1900-­tal (2015) och Våldets djupa spår. Talet om våldsoffers hälsa och liv i det senmoderna Sverige (2021).

Foto: Privat

Böcker

Urkatastrofen förkroppsligad

Krigsfångarna och den moderna humanitarismens genombrott i Sverige 1914–1921
Christopher Collstedt

Första världskriget innebar en aldrig tidigare skådad omfattning av lidande, svält och massdöd. Det krävde en helt ny organisation av humanitära hjälpinsatser och medförde ett nytt sätt att se på människors utsatthet, vilket ledde till en modern rättighetsbaserad humanitarism. Collstedt beskriver hur processen tog sig uttryck i Sverige, med fokus på samtalet om krigsfångars utsatthet och lidande.

Läs mer »

Våldets djupa spår

Våldets djupa spår

Talet om våldsoffers hälsa och liv i det senmoderna Sverige
Christopher Collstedt

Inrättandet av Brottsbalken år 1965 och dess definition av misshandel som brott mot liv och hälsa förändrade samtalet om våld och våldsdåd i Sverige på djupet. Historikern Christopher Collstedt visar hur jurister, läkare och politiker tillämpat de nya kunskaperna kring våldsoffer och därmed modifierat djupt rotade uppfattningar om våldets innebörd och skadeverkningar.

Läs mer »