Martin Åberg

Martin Åberg

Martin Åberg är professor i historia vid Karlstads universitet och från hösten 2023 även verksam som gästprofessor vid Högskolan i Halmstad.

Åberg disputerade 1991 i Göteborg på en socialhistorisk avhandling om den moderna borgerligheten. Därefter har hans forskningsintressen kommit att inkludera också stadshistoria och modern politisk historia i jämförande perspektiv. Utöver avhandlingen har han bland annat publicerat studier om Göteborgsandan och om svensk och tysk liberalism. I sistnämnda sammanhang uppmärksammade Åberg religiösa traditioner som faktor vid politisk mobilisering i svenskt och tyskt sammanhang under 1800- och tidigt 1900-tal.

I boken Sextio herrnhutiska liv belyses en religiös 1700-talsströmning, herrnhutismen – Brödraförsamlingen – i ett social- och kulturhistoriskt perspektiv. Utgångspunkten är det uttrycksfulla självbiografiska källmaterial som Brödraförsamlingens troende efterlämnat.

Böcker

Sextio herrnhutiska liv

Självbiografiskt skrivande och individualisering i Sverige 1770–1840
Martin Åberg

Från Herrnhut i Sachsen kom under 1730-talet väckelserörelsen Brödraförsamlingen till Sverige. De troende hade som praktik att skriva ner sina livserfarenheter och beskriva sitt ”levnadslopp”. Utifrån sådana självbiografier studerar Martin Åberg de idéer och ideal som utmärkte rörelsen och hur dessa samstämde med övergången till det moderna samhället i stort och även med den nutida individualismen.

Läs mer »

Makt och missnöje

Makt och missnöje

Sockenidentitet och lokalpolitik 1970–2010
Martin Åberg & Christer Ahlberger (red.)

Antalet kommunala partier har nästan fördubblats i Sverige sedan 1990-talet och de delar ett viktigt särdrag: de ger uttryck för djupt rotade geografiska identiteter som överensstämmer med gamla sockengränser, och med dessa i fokus blir det lokala missnöjet lätt att förklara. Författarna visar hur slitningar mellan olika kommundelar blandas med missnöje kring de etablerade partiernas agerande. I den jordmånen gror de nya partierna med energiskt engagemang i lokala frågor. 

Läs mer »

Swedish and german liberalism

Swedish and German Liberalism

From Factions to Parties 1860–1920
Martin Åberg

Vid tiden runt sekelskiftet 1900 började de moderna partisystemen falla på plats runt om i Europa. I denna jämförande studie av Sverige och Tyskland visar Åberg, med hjälp av två regionala fallstudier, hur svensk och tysk liberalism uppvisade påfallande likheter med varandra när det gäller organisationsmönster.

Läs mer »

Politikern i svensk satir 1950–2000

Politikern i svensk satir 1950–2000

Från folkhemspamp till välfärdsmanager
Martin Åberg

Läsaren får följa satirens gestaltningar av politikerrollen under fem decennier från efterkrigstidens folkhemsbygge fram till idag. Historikern Martin Åberg kan konstatera att bilden av beslutsfattarna har genomgått stora förändringar under de femtio år som hans studier omfattar.

Läs mer »

Baltic Cities

Perspectives on Urban and Regional Change in the Baltic Sea Area
Martin Åberg & Martin Peterson (red.)

Vilka är de processer som omgestaltar det baltiska områdets stadslandskap, en av de mest dynamiska makroregionerna i det nutida Europa? Denna antologi närmar sig frågorna kring de baltiska städerna och den urbana omdaningen från ett flertal perspektiv.

Läs mer »