David Larsson Heidenblad

David Larsson Heidenblad 

David Larsson Heidenblad (f. 1983) är docent i historia, biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK) vid Lunds universitet och professor II vid Senter for profesjonsstudier (SPS) vid Oslo Metropolitan University. Han medverkar regelbundet i Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet och driver bloggen ”Konsten att vara forskare”.

Hans pågående forskning kretsar kring aktiesparandets popularisering i Sverige och han är en av redaktörerna för boken Marknadens tid (2023). Tidigare har han främst forskat om miljöfrågornas genombrott och gett ut boken Den gröna vändningen (2021). Tillsammans med kollegor har han etablerat kunskapshistoria i Norden och redigerat de tre antologierna Circulation of Knowledge (2018), Forms of Knowledge (2020) och Knowledge Actors (2023).

Foto: Gisela Lindberg

Blogg: www.davidlarssonheidenblad.blogspot.com
Intervju: Intervju med David Larsson om Den gröna vändningen

Böcker

Marknadens tid

Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism
Jenny Andersson, Nikolas Glover, Orsi Husz & David Larsson Heidenblad (red.)

Det sena 1900-talet kan kallas för marknadens tid, men hur gick det till och vad fick det för konsekvenser att marknaden fick en så central roll i svenskt samhällsliv? Författarna belyser händelseförloppen som påverkade folks vardagsliv från 1970-talet och framåt.

Läs mer »

Knowledge Actors

Revisiting Agency in the History of Knowledge
Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar (red.)

Varje land och varje tidsepok har sin beskärda del av biografier över framstående vetenskapsmän, intellektuella och utbildningsreformatorer. Här framhävs i stället de historiska aktörernas betydelse, och deras handlingar behandlas ur nya perspektiv. Men kan individer och nätverk av människor stå i centrum för vår forskning? Och i så fall: vilka vill vi lyfta fram och hur ska vi analysera dem?

Läs mer »

Den gröna vändningen

En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden
David Larsson Heidenblad

Med Stockholmskonferensen 1972 uppmärksammades på allvar miljöfrågan i världen. Men bara fem år tidigare, 1967, var miljökrisen inte alls en självklarhet. Vad var det som gjorde att människor fick upp ögonen och vem eller vilka satte bollen i rullning? Historikern David Larsson Heidenblad belyser händelserna som på kort tid orsakade ett radikalt skifte.

Läs mer »

Forms of Knowledge

Forms of Knowledge

Developing the History of Knowledge
Anna Nilsson Hammar, David Larsson Heidenblad & Johan Östling (red.)

I boken Forms of Knowledge, sprungen ur den livaktiga kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund, samlas historiker med olika bakgrund och specialitet för att utforska kunskapshistoriens möjligheter.

Läs mer »

Circulation of Knowledge

Circulation of Knowledge

Explorations in the History of Knowledge
Anna Nilsson Hammar, David Larsson Heidenblad, Erling Sandmo, Johan Östling & Kari Hernæs Nordberg (red.)

I denna bok belyser en grupp nordiska forskare en fråga som tilldrar sig stort intresse inom det kunskapshistoriska fältet i dag: hur cirkulerar kunskap i samhället och vad händer med den när den befinner sig i rörelse?

Läs mer »