Mats Hallenberg

Mats Hallenberg

Mats Hallenberg (f. 1962) är professor i historia vid Stockholms universitet. Hans expertområde är politisk historia under äldre tid, men han har också forskat om Stockholms historia under 1800- och 1900-talen. Han har skrivit böcker om fogdar och bönder på 1500-talet, om skatteindrivning på entreprenad under 1600-talet samt om privatiseringarnas historia fram till modern tid. För närvarande leder han ett projekt om statsvälvningar i Sverige 1500–1800.

Böcker
Kampen om det allmänna bästa

Kampen om det allmänna bästa

Konflikter om privat och offentlig drift i Stockholms stad under 400 år
Mats Hallenberg

Vilka samhällstjänster bör vi gemensamt ta ansvar för? Vem ska sköta exempelvis skatteindrivning, kollektivtrafik och äldreomsorg för det allmännas räkning?

Läs mer »

Man ur huse

Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid
Mats Hallenberg & Johan Holm

Den svenska statens historia under 1500- och 1600-talen handlar inte bara om kungar och krig utan också om de undersåtar som tvingades bära stormaktsdrömmen på sina axlar.

Läs mer »

Politiska rum

Politiska rum

Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300­–1850
Mats Hallenberg &  Magnus Linnarsson (red.)

Politik har i alla tider utspelats på olika typer av platser, från de politiska sammanträdesrummen till galgbacken utanför byn. Vilken betydelse hade rummet eller platsen för politikens utformning under förmodern tid, och vad ansågs vara en politisk handling?

Läs mer »

Organizing History

Organizing History

Studies in Honour of Jan Glete
Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg, Orsi Husz & Jonas Nordin (red.)

Den mänskliga historien är till stor del en historia om organisering. Så länge det funnits skriftliga källor kan man se hur människor samarbetat för att kunna utnyttja små resurser på effektivast möjliga sätt.

Läs mer »

Statsmakt till salu

Arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket 1618–1635
Mats Hallenberg

Under Gustav II Adolfs tid skedde en dramatisk omläggning av det svenska skattesystemet. Plötsligt kunde privata entreprenörer bli skatteindrivare och köpa sig rätten att utnyttja kronans inkomster och egendomar för egen vinning.

Läs mer »